Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

BURIMET NJEREZORE

Trajnim i njohurnga Ministria e Financës dhe Ekomomisë
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT

 Kohëzgjatja e trajnimit është  3 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 6  seanca

 Kohëzgjatja e një séance është 2 orë. Kursi zhvillohet gjatë javës ose fundjavë

 Seanca e parë e kursit zhvillohet falas ku secili mund të vlerësojë cilësin e kursit

 Trajnimi zhvillohet në grup. Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet dhe me keste

administrimiburimevenjerezore
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË TRAJNIMIT

 MODULI NR 1. Definicioni i menaxhimit të burimeve njerëzore.komponentët e burimeve njerëzore.

 MODULI NR 2. Fushat e  menaxhimit të burimeve njerëzore. Plani i veprimit të burimeve njerëzore.

 MODULI NR 3. Politika e burimeve njerëzore.karakteristikat e burimeve njerëzore.

 MODULI NR 4. Ruajtja e marrëdhënieve të punës.trajnimi i burimeve njerëzore.

 MODULI NR 5. Performanca.diskutim i hapur. Pyetje, pergjigje.

 MODULI NR 6. Përmbledhje .

SHËNIME

▣ Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvojë në mësimdhënien dhe administrimin e burimeve njerezore

▣ Kursin mund ta ndjekin: Ekonomistë, sipërmarrës, administrator, menaxher, student, si dhe cdo individ që dëshiron të mësoje rreth menaxhimit të burimeve njerëzore

▣ Në përfundim të kursit pjesmarrësit paisen me leksionet dhe çertifikatën e trajnimit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Çertifikata njihet dhe jashtë pasi të përkthehet dhe noterizohet