Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

E Drejta Fiskale dhe Legjislacioni Tatimor

Trajnim i njohur nga Ministria e Financës dhe Ekomomisë.
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT

Kohëzgjatja e trajnimit është  6 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 13  seanca

Kohëzgjatja e një séance është 2 deri  2orë e 30 minuta.  Kursi zhvillohet gjatë javës

Seanca e parë e kursit zhvillohet falas ku secili pjesmarres vlerëson cilësin e kursit

Trajnimi zhvillohet në grup. Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet dhe me këste

Të gjitha modulet e kursit janë të azhornuara me ndryshimet e fundit ligjore

MODULET QË ZHVILLOHEN

▣ Moduli nr1 . Ligji për proçedurat tatimore. Paketa fiskale.
 Moduli nr 2 . Ligji për tatimin mbi të ardhurat.
 Moduli nr 3 . Ligji i tatimit mbi vlerën e shtuar (tvsh).
 Moduli nr 4 . Ligji për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
 Moduli nr 5 . Ligji për akcizat në republikën e shqipërisë.
 Moduli nr 6 . Ligji për sistemin e taksave kombëtare.
 Moduli nr 7 . Ligji për sistemin e taksave vendore.
 Moduli nr 8 . Ligji për lojrat e fatit.
 Moduli nr 9 . Marrveshjet ndërkombëtare dhe kombëtare.
 Moduli nr 10. Ligji për qendrën kombëtare të biznesit qkb.
 Moduli nr 11. Ligji për tregtarët dhe shoqëritë tregtare.
 Moduli nr 12. Ligji për organizatat jo fitimprurëse.
 Moduli nr 13. Ligji për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.

SHËNIME
  •  Kursi shpjegohet nga Lektorë me shumë eksperiencë si hartues, interpretues dhe zbatues të legjislacionit tatimor në Shqipëri, sidhe jurist dhe drejtues të administrates tatimore Kursin mund ta ndjektin: Ekonomistë, juristë, sipermarrës, administratorë, menaxher marketing, punonjës të administratës, studentë, si dhe cdo individ që dëshiron të kuptojë dhe mësojë praktikisht si funksionon legjislaconi tatimorë në Republikën e Shqiperisë Në përfundim të kursit pjesmarrësit paisen me leksionet dhe çertifikatën e trajnimit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Çertifikata njihet dhe jashtë pasi të përkthehet dhe noterizohet