Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

LEGJISLACIONI TATIMOR NE PRAKTIKE

Trajnim i njohur nga Ministria e Financës dhe Ekomomisë.
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT

Kohëzgjatja e trajnimit është  6 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 13  seanca

Kohëzgjatja e një séance është 2 deri  2orë e 30 minuta.  Kursi zhvillohet gjatë javës

Trajnimi zhvillohet në grup. Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet dhe me këste

Të gjitha modulet e kursit janë të azhornuara me ndryshimet e fundit ligjore

MODULET QË ZHVILLOHEN

▣ Moduli nr1 . Ligji për proçedurat tatimore. Paketa fiskale
 Moduli nr 2 . Ligji për tatimin mbi të ardhurat
 Moduli nr 3 . Ligji i tatimit mbi vlerën e shtuar (tvsh)
 Moduli nr 4 . Ligji për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
 Moduli nr 5 . Ligji për akcizat në republikën e shqipërisë
 Moduli nr 6 . Ligji për sistemin e taksave kombëtare
 Moduli nr 7 . Ligji për sistemin e taksave vendore
 Moduli nr 8 . Ligji për lojrat e fatit
 Moduli nr 9 . Marrveshjet ndërkombëtare dhe kombëtare
 Moduli nr 10. Ligji për qendrën kombëtare të biznesit qkb
 Moduli nr 11. Ligji për tregtarët dhe shoqëritë tregtare
 Moduli nr 12. Ligji për organizatat jo fitimprurëse
 Moduli nr 13. Ligji për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare

SHËNIME
  •  Kursi shpjegohet nga Lektorë me shumë eksperiencë ne mësimdhënien e hartimit, interpretimit dhe zbatimit praktik të legjislacionit tatimor në Shqipëri.
  • Ky është trajnimi më profesional dhe më i kërkuar  nga stafet e burimeve njerëzore për Ekonomistët, Avokatet, Juristët, etj.
  • Të gjitha modulet e kursit janë të azhornuarë me ndryshimet e fundit ligjore.