Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

KODI DOGANOR

Trajnim i njohurnga Ministria e Financës dhe Ekomomisë
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT
 •  Kohëzgjatja e trajnimit është  3javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 6  seanca

   Kohëzgjatja e një séance është 2 orë. Kursi zhvillohet gjatë javës ose fundjavë

   Seanca e parë e kursit zhvillohet falas ku secili mund të vlerësojë cilësin e kursit

   Trajnimi zhvillohet në grup. Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet me këste

   Të gjitha modulet e kursit janë të azhornuara me ndryshimet e fundit ligjore

TEMAT QË ZHVILLOHEN GJATË TRAJNIMIT

 MODULI NR 1.Dispozita të përgjithshme. Organizimi dhe kompetencat e administratës doganore.

 MODULI NR 2. Faktorët mbi bazën e të cilave zbatohen detyrimet e importit ose eksportit dhe masat e tjera në kuadër të tregtisë së mallrave.

 MODULI NR 3. Borxhi doganorë dhe garancit. Mallrat që hyjne në territorin doganorë të republikës së shqipërisë.

 MODULI NR 4.Rregullat e përgjithëshme për statusin doganorë, vendosja e mallrave nën një regjim doganorë, verifikimi , clirimi dhe tjetërsimi/ shkaterrimi i mallrave.

 MODULI NR 5. Çlirimi për qarkullim të lirë dhe përjashtimi nga detyrimet  e importit. Dalja e mallrave nga territori doganorë i republikës së shqipërisë.

 MODULI NR 6. Shkeljet në fushën doganore, sanksionet dhe ankimimi. Administrimi i të ardhurave dhe shpërblimeve.sistemi  informatik dhe dispozita përfundimtare.

SHËNIME
 •  Kursi shpjegohet nga Lektorë me shumë eksperience si trajnues, interpretues dhe zbatues të kodit doganor në Shqipëri.

   Kursin mund ta ndjekin: Ekonomistë, juristë, sipërmarrës, administratorë, menaxher marketingu, punonjës të administratës, studentë, si dhe cdo individ që dëshiron të kuptojë dhe mësojë praktikisht si funksionon ‘’ Kodi doganor’’ ne Republikën e Shqiperisë

   Në përfundim të kursit pjesmarrësit paisen me leksionet dhe çertifikatën e trajnimit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Çertifikata njihet dhe jashtë pasi të përkthehet dhe noterizohet