Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

KODI I PUNES

Trajnim i njohur nga Ministria e Financës dhe Ekomomisë.
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT

 Kohëzgjatja e trajnimit është 3 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 6  seanca

 Kohëzgjatja e një séance është 2 orë. Kursi zhvillohet gjatë javës ose fundjavë

Seanca e parë e kursit zhvillohet falas ku secili mund të vlerësojë cilësin e kursit

 Trajnimi zhvillohet në grup. Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet me këste

TEMAT QË ZHVILLOHEN GJATË TRAJNIMIT

 Moduli nr 1. Bazat e kodit të punës.fusha e zbatimit të kodit të punës.të drejtat themelore. Përparësia e normave të së drejtës.

 Moduli nr 2. Krijimi i raporteve individuale të punes.detyrimet e punëmarrësit. Detyrimet e përgjithëshme të punëdhënësit. Sigurimi dhe mbrojtja e shëndetit.

 Moduli nr 3. Kohezgjatja e punës dhe e pushimeve. Mbrojtja e vecantë për fëmijet dhe gratë.paga.

 Moduli nr 4. Të drejtat e shpikësit dhe autoritetit punëmarrës.vënia në dispozicion e punëmarrësve dhe transferimi i mardhënieve të punës.

 Moduli nr 5. Përfundimi i marrdhënies së punës.kontrata kolektive e punës.përfundimi i mardhënies së punës.

 Moduli nr 6.Organizatat sindikale. Ndërmjetësimi, pajtimi, arbitrimi. Administrata e punës

SHËNIME

 Kursi shpjegohet nga Lektorë me shumë eksperiencë në interpretimin dhe zbatimin e kodit të punës në Shqipëri

 Kursin mund ta ndjekin: Ekonomistë, juristë, sipermarrës, administratorë, menaxher, punonjës të administratës, studentë, si dhe cdo individ që dëshiron të kuptojë dhe mësojë kodin e punës në Republikën e Shqiperisë

 Në përfundim të kursit pjesmarrësit paisen me leksionet dhe çertifikatën e trajnimit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Çertifikata njihet dhe jashtë pasi të përkthehet dhe noterizohet