Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

Marketingu i biznesit

Trajnim i njohur nga Ministria e Financës dhe Ekomomisë.
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT
  •  Kohëzgjatja e trajnimit është 3 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 6 seanca Kohëzgjatja e një séance është 2 orë.Kursi zhvillohet gjatë javës ose fundjavë

    Seanca e parë e kursit zhvillohet falas ku secili mund të vlerësoëe cilëesin e kursit

     Trajnimi zhvillohet në grup.Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet dhe me këste

marketingubiznesit
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË TRAJNIMIT

 MODULI NR 1. Definicioni i marketingut.konceptet e marketingut

 MODULI NR 2. Marketingu në ndihmë të biznesit. Marketingu digital

 MODULI NR 3. Profili i klientit.kërkimi i tregut

 MODULI NR 4. Produkti.çmimi.promocioni.reklama

 MODULI NR 5. Trajnimi i stafit.diskutim i hapur, pyetje, përgjigje.

 MODULI NR 6. Përmbledhje

SHËNIME
  • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvoje në mësimdhënie.
  • Në përfundim të trajnimit pjesmarresit paisen me leksionet dhe çertifikaten e trajnimit e njohur nga Ministria e Finances dhe ekonomise.
  • Tarifa e arsyeshme