Shërbim Kontabiliteti

Shërbim kontabiliteti i miratuarë dhe ekspertize fiskale

▣  Mbajtjen e të gjith dosjes së biznesit në marrëdhënien financiare me shtetin

▣  Rregjistri i biznesit në QKB, hartimi i statutit, akti ithemelimi, kontrata qëraje

▣  Deklarimi i punonjësve ne tatime, zyra e punës. Leje qëndrimi, pune për të huajt

▣  Kontrata pune, libreza pune, shëndetesore, rregjistri i aksidenteve në punë

▣  Blerje, shitje, arka, banka, veprime dogane, listë pagesa sigurime, taksa vendore

▣  Përpilime dhe deklarime online të librave te blerjeve, shitjeve, T.V.SH-ja, ’’FDP-të’’

▣  Tatimi në burim i qërase. Amortizime, normat e këmbimit, Tatim fitimi

▣   Pasqyrat financiare vjetore, bilanci, cash flow, pash, pasqyra e kapitalit

▣   Konsulence financiare  dhe juridike për shoqërit tregtare dhe OJF-të