Penale

▣ Përfaqësim përpara organeve hetimore, prokurorisë, gjykatave në R.Sh
▣ Konsulencë dhe ankimim ndaj vendimeve që merr prokuroria, gjykata
▣ Përfaqësim për të miturit kur janë në konflikt me ligjin
▣ Përfaqësim të klientëve kur ndalohen apo shoqërohen në polici
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqesor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut

Civile

▣ Kontrata të ndryshme të shërbimeve. Përfaqësim të cështjeve civile
▣ Konsulencë juridike. Shkaktim dëmi moral, monetarë. Hartim të padive
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqesor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut

Pronësore

▣ Konsulence juridike. Hartim kërkes padie
▣ Mbrojtje të së drejtës pronësore. Përfaqësim në hipotek/kadastër
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqësor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut

Familjare

▣ Konsulence juridike. Hartim kërkes padie
▣ Ndarje pasurie bashkeshortore. Kerkim të drejte atësie prindërore
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqësor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut

Pune

▣ Konsulence juridike. Hartim kërkes padie
▣ Përfaqësim në organet e administrates publike, qëndrore, vendore
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqesor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut

Tregtare

▣ Konsulence juridike. Hartim kërkes padie. Rregjistrim biznesi ne QKB
▣ Përfaqësim në organet e administrates publike, qëndrore, vendore
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqesor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykatën europiane të drejtave të njeriut

Administrative

▣ Konsulence juridike. Hartim kërkes padie
▣ Përfaqësim në organet e administratës publike, qëndrore, vendore
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqesor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut

Tatimore

▣ Konsulence juridike. Hartim kërkes padie
▣ Përfaqësim në organet e administrates publike, qëndrore, vendore
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqesor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut

Doganore

▣ Konsulencë juridike. Hartim kërkes padie
▣ Përfaqësim në organet e administrates publike, qëndrore, vendore
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqesor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut

Kontraktore

▣ Konsulence juridike. Hartim kërkes padie
▣ Përfaqësim në organet e administrates publike, qëndrore, vendore
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së rrethit gjyqesor
▣ Ankime kundër vendimeve të gjykatës së apelit dhe gjykatës së lartë
▣ Përfaqësim gjyqësor në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese
▣ Përpilim kërkese ankimi në gjykaten europiane të drejtave të njeriut