Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

Mardhënie me publikun

Trajnim i njohur nga Ministria e Financës dhe Ekomomisë
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT
  •  Kohëzgjatja e trajnimit është  3 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 6  seanca
  •  Kohëzgjatja e njëseance është 2 orë. Kursi zhvillohet gjatë javës ose fundjavë
  •  Seanca e pare e kursit zhvillohet falas ku secili mund te vleresoje cilesin e  kursit
  •  Trajnimi zhvillohet në grup. Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet dhe me këste
mardheniemepublikun
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË TRAJNIMIT

 MODULI NR 1. HARTIMI I PLANIFIKIMIT TË KOMUNIKIMIT.PËRKUFIZIMI I QËLLIMEVE.QËLLIMET E KOMUNIKIMIT.QËLLIMET E INSTITUCIONIT.

 MODULI NR 2. IDENTIFIKIMI I PALËVE ME INTERES. MESAZHET- POROSITË.

 MODULI NR 3. METODAT KRYESORE TË KOMUNIKIMIT. HARTIMI I PLANIT PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN.MEDIAT SOCIALE.

 MODULI NR 4. PLANI I KOMUNIKIMIT NË SITUATË KRIZE.MENAXHIMI I SITUATAVE TË KRIZËS

 MODULI NR 5. KËSHILLA PËR MEDIAT. MULTIMEDIA.INTERVISTAT PËR MEDIA.

 MODULI NR 6. DISKUTIM I HAPUR, PYETJE, PËRGJIGJE.PËRMBLEDHJE

SHËNIME
  • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvojë në mësimdhënien e trajnimit  marrdhënie me publikun
  •  Kursin mund ta ndjekin: Ekonomistë, sipërmarrës, administrator, menaxher, student, si dhe cdo individ që dëshiron të mësojë rreth këtij trajnimi profesional
  • ▣ Në përfundim të kursit pjesmarrësit paisen me leksionet dhe çertifikatën e trajnimit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Çertifikata njihet dhe jashtë pasi të përkthehet dhe noterizohet